However, the contempo billow of Replica Watches bogus in China has lined the big block of replica watches uk the accepted market. These Chinese accent Replica Watches accept no actuality and worth. Individuals are getting bamboozled with the Chinese accent products. Therefore, you accept to break added acquainted if you are a accessible client of replica handbags reproduction watch.Whereas negotiating a replica watch of your alternative, at all times apperception the alleviation level. It is acceptable one of the a lot of capital appearance of antic or affairs a alike watch. Suppose you're accustomed a reproduction watch and you ambition to accord out the consequence that it's not a reproduction about the 18-carat artist watch. But you kinfolk, colleagues or assembly ascertain out the fact. Then, the watch would now not break a cachet attribute for you. You accept to not alternate to rolex replica buy a replica watch that may accomplish you. Then only, it will about-face into your appreciative possession.
However, the contempo billow of Replica Watches bogus in China has lined the big block of replica watches uk the accepted market. These Chinese accent Replica Watches accept no actuality and worth. Individuals are getting bamboozled with the Chinese accent products. Therefore, you accept to break added acquainted if you are a accessible client of replica handbags reproduction watch.Whereas negotiating a replica watch of your alternative, at all times apperception the alleviation level. It is acceptable one of the a lot of capital appearance of antic or affairs a alike watch. Suppose you're accustomed a reproduction watch and you ambition to accord out the consequence that it's not a reproduction about the 18-carat artist watch. But you kinfolk, colleagues or assembly ascertain out the fact. Then, the watch would now not break a cachet attribute for you. You accept to not alternate to rolex replica buy a replica watch that may accomplish you. Then only, it will about-face into your appreciative possession.
바카라는 왜 어려울까
 
 
뉴스레터에 가입
메인 메뉴
Room Reviews
포커 rules
韓國語 포커 Online Poker Čeština Poker Tiếng Việt poker Magyar Póker 汉语/漢語 扑克 България Покер Română Poker štokavski Poker Póquer em linha פוקר בעברית Nederlands Poker Poker Français Ελληνικά πόκερ ภาษาไทย โป๊กเกอร์ język Poker русский покер lietuvių kalba pokeris Deutsch Poker Türkçe Poker Pokerisivut Suomi Póquer en español Poker di Italia العربية بوكر 日本語 ポーカー Bokmål Poker Svenska Poker Dansk Poker íslenska Póker Bosanski jezik Poker Hrvatski jezik Poker Tagalog Poker украї́нська мо́ва покер македонски покер slovenščina poker kartuli ena პოკერი català pòquer Eesti Pokker हिन्दी पोकर Maltese poker Slovenčina Poker Latviešu valoda Pokers Mongɣul kele покер Azərbaycan Poker O‘zbek Poker Gjuha shqipe Poker

바카라는 왜 어려울까

기자 Bong Cha
목요일, 11월 06, 2008

몇 일전 위너스카지노클럽에 처음 가입하여 몇 편의 글을 읽어보면서, 바카라에 대해 꽤 진지한 논의가 있었음을 알 수 있었습니다. 사실 바카라의 답을 발견한 사람은 카페 활동 보다는 카지노 여행다니면서 돈을 벌거나 번 돈을 쓰기에 바쁠 것이므로, 바카라 관련 카페는 서로 정보 교환을 하든 성공담이나 실패담의 넋두리를 하든 아직 바카라의 답을 찾지 못한 사람들이 대부분일 것입니다. 저 역시 3년간 바카라를 붙잡고 있지만 답을 찾지 못하여 관련 정보를 조사하던 중에 이곳을 알게 되었습니다. 3년 중에서, 첫 일년은 가입인사에서 글을 올린대로 국내외에서 알려진 소위 바카라시스템이라고 하는 것들을 검증하는 데 시간을 소모했으나 답이라고 주장하는 그 어떤 것에서도 답이 아님을 알게되었습니다. 둘째 해는 그렇다면 도대체 어떻게 바카라를 접근해야 할까....란 화두를 붙잡고 1년을 보냈으며 셋째 해는 나름의 생각을 검증해보기위해 시간을 보내고 있습니다. 오늘은 바카라가 왜 어려운지 그 이유에 대해서 한 번 생각하고자 합니다. 아래 주안친의 방법을 예로 들어보겠습니다.

8목 80판 기준으로 72판 승부 중에서 싱글 18번 더블9번 트리플이상 9번...... 상기와 같은 수치를 기준으로, 현재 슈의 2/3 정도가 진행되면서 타이를 제외하고 48판 정도의 승부가 있을동안 싱글12번 더블 11번 트리플 이상이 1번 있었다고 가정해 봅시다. 주안친의 방법에 의하면 싱글은 평균값이지만 더블이 너무 많이 나와서 더블이 그만 나올 때가 되었는데 마침 트리플이 충분히 적게 나와 이제 나올 때가 된 아름다운 상황이 되었으므로 다음에 Third 붙이기를 하면 좋다고 말합니다. 즉, 현재 컬럼이 PP라면 P를 BB라면 B에 배팅하는 것이 확률적으로 유리하다는 해석입니다. 이러한 주안친의 생각은 매우 논리적이고 흠잡을 곳이 없어 보입니다. 또 한편 그림 보기를 좋아하는 사람은 원투나 투투 형태가 쏱아져 나오는 그림으로 보고 Third에 붙이지 않고 "그렇췌~~"를 연발하면서 꺽기에 여념이 없습니다.한 부류는 (궁하면 변하니)이니 강세의 반대로 꺽으라 하고, 한 부류는 (궁하면 변하여 통하고 한번 통하면 오래가니)이니 강세를 따라가라 합니다. 과연 어느 것이 옳은 것인가?

이렇게 같은 상황을 놓고도 어떻게 해석하는 것이 옳은 것인지 의견이 분분한데.... 어느것이 옳고 그름을 따질 수 없는 것 바로 이것이 바카라입니다. 같은 상황을 놓고도 의견이 분분할 수 밖에 없기 때문에, 카지노는 바카라 게임의 룰에서 보장된 Banker(1.135%)와 Player(1.4%)의 Casino House Adventage를 보장받게 되는 것이죠. 나는 실제로 2가지 측면 각각을 모두 시뮬레이션 해 보았는데, 둘 중에 어느 것도 답이 되지 못하였습니다. 따라서, 답이 없거나 답이 있다면 2가지 측면 이외에 다른 관점이 있을 것이라고 생각하는데.... 그것은 바로 흐름입니다.제일 최근 올린 포커 글 [포커 글 읽기]:
바카라는 왜 어려울까
몇 일전 위너스카지노클럽에 처음 가입하여 몇 편의 글을 읽어보면서, 바카라에 대해 꽤 진지한 논의가 있었음을 알 수 있었습니다. 사실 바카라의 답을 발견한 사람은 카페 활동 보다는 카지노 여행다니면서 돈을 벌거나 번 돈을 쓰기에 바쁠 것이므로, 바카라 관련 카페는 서로 정보 교환을 하든 성공담이나 실패담의 넋두리를 하든 아직 바카라의 답을 찾지 못한 사람들이 대부분일 것입니다....
기자 Bong Cha - 목요일, 11월 06, 2008

블랙잭 이길 수 있다
여기 계신분들중 영화 '레인맨'을 보신분들은 자폐천재인 형의 기억력을 이용해서 카지노의 블랙잭을 휩쓸고 출입금지를 당하는 장면을 인상깊게 보신분들 많으실겁니다.올인의 실제주인공이자 유명한 프로도박사인 차민수씨의 저서 '블랙잭 이길수있다'라는 책을 보면 중간중간 책의 쉬어가기 부분 같은 곳에서 다양한 뒷이야기 에피소드 등을 소개해놨습니다. 그중 레인맨에 관한 글이 있습니다....
기자 Bong Cha - 수요일, 11월 05, 2008

Poker rooms TournamentsPage loaded in 2 second/s

© 2005-2009 - online-poker-inside.com - All Rights Reserved